مشاوره حقوقی وقضایی تنظیم دادخواست ولوایح بصورت اینترنتی

4-اثاث البیت:

اثاث البیت عبارت است از اشیایی که در خانه برای زندگانی معمولی و عادی لازم است از قبیل فرش، یخچال، بخاری، کولر، ظروف و رختخواب و تلویزیون و امثال آن که شوهر باید برای همسر خود مهیا کند.

5-خادم:

 مورد پنجم که در نفقه در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان  لازم و ضروری است خادم می باشد.

منظور از خادم کسی است که در اثر کار خود وسایل زندگانی دیگری را آماده  و در دسترس او قرار می دهد.

 

زن نفقه چه مدتی را می تواند از شوهر خود مطالبه نماید؟

 

زن دایم می تواند شوهر خود را به دادن نفقه در دوران زوجیت و نفقه پس از انحلال نکاح در موارد معین ملزم کند.

مواردی که شوهر ملزوم به دادن نفقه از سوی زن می شود عبارت است از:

الف)نفقه زن در دوران زوجیت:

هرگاه زن ناشزه نباشد، در اثر نکاح دایم می تواند شوهر خود را ملزم به دادن نفقه نماید، و قانون مدنی در ماده 1106 خود مقرر می دارد:

در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است.

و این در صورتی است که از شوهر خود تمکین کند و ناشزه نباشد یعنی از تکالیفی که در اثر نکاح دایم در مقابل شوهر دارد خودداری و سرپیچی ننماید. و در صورت عدم تکمکین و خودداری از تکالیف خود نفقه هم از تکلیف شوهر خارج می شود.

 

ب)نفقه زن پس از انحلال زوجیت:

پس از انحلال زوجیت

با توجه به اینکه عدم تمکین و ناشزه بودن زن، موجب سقوط نفقه اوست، اما در مواردی زن پس از انحلال زوجیت از شوهر خود می تواند مطالبه نفقه کند، و از محاکم بخواهد تا آنرا در پرداخت نفقه ملزم نماید. بنابراین پس از انحلال نکاح در موارد زیر زن در مدت عده نیز مستحق نفقه است. ر ک: م 1109 ق.م

 

1-نفقه در مدت عده طلاق رجعی:

همانطور که از واژه رجعی پیداست طلاق رجعی موجب انحلال قطعی نکاح نمی شود بلکه تا قبل از انقضای مدت عده شوهر می تواند رجوع کند و در اثر رجوع آن، نکاح به حالت اولیه عودت می یابد. بنابراین فقها مدت عده رجعیه را امتداد دوره زوجیت یا در حکم آن می دانند و احکام آن را بر او بار می نمایند.

 

2-نفقه در عده طلاق باین، زن حامله:

زن حاملی که طلاق او باین است در مدت عده مستحق نفقه می باشد، لذا از تاریخ طلاق تا وضع حمل شوهر باید نفقه او را پرداخت کند.

3-نفقه در مدت فسخ زن حامل:

مطابق ماده 1109 قانون مدنی زن در مدت حمل در عده فسخ مستحق نفقه می شود. زن می تواند در صورت حمل بعد از فسخ در زمان عده شوهر را ملزم به دادن نفقه نماید.

4-نفقه زن حامل در مدت عده وفات شوهر:

در خصوص اینکه زن حامل در مدت عده وفات شوهر نفقه دارد یا خیر، بین فقها دو نظر وجود دادرد: قول مشهور فقها بر این نظر است که زوج در زمان عده فوت شوهر حتی اگر حامله باشد نفقه نخواهد داشت اما به نظر می رسد از روح ماده 1109 قانون مدنی این طور می توان استنباط کرد ، همانطور که استحقاق زن در مورد نفقه در مدت عده طلاق باین به دلیل حمل است و نفقه باید به زن مطلقه در مدت حمل برای حمل داده شود و از آنجایی که طلاق باین خصوصیتی در برندارد که این حکم انحصاری را دارا باشد لذا از این ماده می توان استنباط کرد که زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه است و ماده 1110 قانون مدنی که مقرر می دارد در عده وفات زن حق نفقه ندارد ناظر به عده وفات زن غیر حامل است.

5-نفقه گذشته زن دایم دین و بر ذمه شوهر است.:

ادامه مطلب در پستهای بعدی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ساعت 12:25  توسط مرتضی  |